26.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 427/15


Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 13 september 2018 – C GmbH & Co. KG mot Finanzamt Z

(Mål C-573/18)

(2018/C 427/22)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesfinanzhof

Parter i det nationella målet

Klagande: C GmbH & Co. KG

Motpart: Finanzamt Z

Tolkningsfrågor

1.

Följande frågor ställs mot bakgrund av de omständigheter som föreligger i det nationella målet, där en producentorganisation i den mening som avses i artikel 11.1, artikel 15 i rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (nedan kallad förordning nr 2200/96) (1) levererar varor till de anslutna producenterna och erhåller betalning från producenterna som inte täcker inköpspriset:

a)

Ska det under sådana omständigheter anses föreligga en bytestransaktion där eventuell mellanskillnad betalas kontant (”Tausch mit Baraufgabe”), eftersom producenterna som motprestation för transaktionen genom avtal förpliktat sig att under åtagandeperioden leverera frukt och grönsaker till producentorganisationen, så att beskattningsunderlaget för transaktionen utgör inköpspriset för anläggningstillgångarna som producentorganisationen betalat till leverantörer i tidigare led?

b)

Ska hela beloppet som driftsfonden faktiskt betalar för transaktionen till producentorganisationen anses vara ”subventioner som är direkt kopplade till priset på leveransen” i den mening som avses i artikel 11.A.1 a i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter (nedan kallat direktiv 77/388), (2) så att beskattningsunderlaget även omfattar det ekonomiska stödet i den mening som avses i artikel 15 i förordning nr 2200/96 som har betalats ut till driftsfonden av den behöriga myndigheten på grundval av ett verksamhetsprogram?

2.

Om det av svaret på fråga 1 framgår att det endast är producenternas betalningar, men inte leveransskyldigheten och de ekonomiska stöden, som ingår i beskattningsunderlaget: Utgör artikel 11.A.1 a i direktiv 77/338, under de omständigheter som anges i fråga 1, hinder för en särskild nationell åtgärd som införts med stöd av artikel 27.1 i direktiv 77/338, såsom 10 § punkt 5 led 1 Umsatzsteuergesetz (UStG) (mervärdesskattelagen), enligt vilken beskattningsunderlaget för transaktionerna till producenterna utgörs av inköpspriset som producentorganisationen betalat för anläggningstillgångarna till leverantörer i tidigare led, eftersom producenterna är närstående personer?

3.

Om fråga 2 besvaras nekande: Gäller detta även om producenterna har full avdragsrätt för mervärdesskatt på grund av att anläggningstillgångarna omfattas av jämkningsregeln för mervärdesskatt (artikel 20 i direktiv 77/388)?


(1)  EGT L 297, 1996, s. 1.

(2)  EGT L 145, 1977, s. 1; svensk specialutgåva, område 9, volym 1, s. 28.