26.11.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 427/15


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesfinanzhof (Saksamaa) 13. septembril 2018 – C GmbH & Co. KG versus Finanzamt Z

(Kohtuasi C-573/18)

(2018/C 427/22)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesfinanzhof

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja ja kassatsioonkaebuse esitaja: C GmbH & Co. KG

Vastustaja ja vastustaja kassatsioonimenetluses: Finanzamt Z

Eelotsuse küsimused

1.

Kas sellises olukorras nagu põhikohtuasjas, kus tootjaorganisatsioon nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määruse (EÜ) nr 2200/96 puu- ja köögiviljaturu ühise korralduse kohta (edaspidi „määrus nr 2200/96“) (1) artikli 11 lõike 1 ja artikli 15 tähenduses tarnib kaupa oma liikmeteks olevatele tootjatele ja saab selle eest tootjatelt tasu, mis ei kata ostuhinda,

a)

tuleb lähtuda sellest, et tegemist on rahalist hüvitist hõlmava vahetusega, kuna tootjad on vastusooritusena tehingu eest võtnud tootjaorganisatsiooni ees lepinguliselt kohustuse tarnida tootjaorganisatsioonile sihtotstarbel kasutamise tähtaja jooksul puu- ja köögivilja, millest tulenevalt on tehingu maksustatavaks väärtuseks tootjaorganisatsiooni poolt kapitalikaupade tarnijatele kapitalikaupade eest makstud ostuhind?

b)

tuleb teha järeldus, et summa, mille maksab tootjaorganisatsioonile tehingu eest tegelikult rakendusfond, on tervikuna „nimetatud tarnete hinnaga otse seotud toetus“ nõukogu 17. mai 1977. aasta kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta – ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas (edaspidi „direktiiv 77/388/EMÜ“) (2) artikli 11 A osa lõike 1 punkti a tähenduses, millest tulenevalt hõlmab maksustatav väärtus ka rahalist abi määruse nr 2200/96 artikli 15 tähenduses, mis on rakendusfondile antud rakenduskava alusel?

2.

Kui esimesele küsimusele antud vastuse kohaselt tuleb maksustatava väärtuse arvutamisel lähtuda ainult tootjate tehtud maksetest, mitte aga tarnekohustusest ja rahalisest abist: Kas esimeses küsimuses kirjeldatud olukorras on direktiivi 77/388/EMÜ artikli 11 A osa lõike 1 punktiga a vastuolus selline direktiivi 77/388/EMÜ artikli 27 lõikele 1 tuginev liikmesriigi erimeede nagu käibemaksuseaduse § 10 lõike 5 punkt 1, mille kohaselt on tootjatega tehtud tehingute maksustatavaks väärtuseks tootjaorganisatsiooni poolt kapitalikaupade tarnijatele kapitalikaupade eest makstud ostuhind, kuna tootjad on seotud isikud?

3.

Kui vastus teisele küsimusele on eitav: Kas see on nii ka juhul, kui tootjatel on õigus sisendkäibemaks täielikult maha arvata, kuna kapitalikaupade suhtes on kohaldatav mahaarvamise korrigeerimine (direktiivi 77/388/EMÜ artikkel 20)?


(1)  EÜT 1996, L 297, lk 1; ELT eriväljaanne 03/020, lk 55.

(2)  EÜT 1977, L 145, lk 1; ELT eriväljaanne 09/01, lk 23.