17.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 455/20


Žalba koju je 10. rujna 2018. podnio HF protiv presude Općeg suda (prvo prošireno vijeće) od 29. lipnja 2018. u predmetu T-218/17, HF protiv Parlamenta

(Predmet C-570/18 P)

(2018/C 455/29)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: HF (zastupnik: A. Tymen, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Europski parlament

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Općeg suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda od 29. lipnja 2018. u predmetu T-218/17,

Slijedom toga,

prihvati žaliteljev zahtjev iz prvostupanjskog postupka i, stoga,

poništi odluku Europskog parlamenta od 30. lipnja 2016. o odbijanju njegova zahtjeva za pomoć,

naloži tuženiku da mu naknadi nanesenu neimovinsku štetu koja je procijenjena ex aequo et bono na iznos od 90 000 eura,

naloži tuženiku snošenje cjelokupnih troškova postupka u oba stupnja.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Povreda prava na saslušanje – Povreda članka 41. stavka 1. točke (a) Povelje;

Povreda članka 41. stavka 1. Povelje – Iskrivljavanje žaliteljevih argumenata – Povreda obveze obrazlaganja prvostupanjskog suda;

Povreda članka 31. stavka 1. Povelje – Povreda članka 12.a stavaka 1. i 3. te članka 24. Statuta.

Osim toga, žalitelj osporava odluku prvostupanjskog suda kojom je odbijen njegov zahtjev za naknadu štete s obrazloženjem da osporavana odluka nije poništena.