26.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 427/14


Преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), постъпило на 7 септември 2018 г. — Coty Germany GmbH/Amazon Services Europe Sàrl и др.

(Дело C-567/18)

(2018/C 427/21)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Coty Germany GmbH

Ответници: Amazon Services Europe Sàrl, Amazon FC Graben GmbH, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl

Преюдициален въпрос

Държи ли лице за целите на предлагането или пускането на пазара стоки, които съхранява за трето лице на склад, нарушаващи правото на марка, без да знае за правонарушението, когато не самото то, а само третото лице възнамерява да предлага стоките или да ги пусне на пазара? (1)


(1)  Тълкуване на член 9, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1) и на член 9, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 154, 2017 г., стр. 1).