3.12.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 436/23


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 7. septembra 2018 – LH/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(Vec C-564/18)

(2018/C 436/32)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: LH

Žalovaná: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Prejudiciálne otázky

1.

Majú sa ustanovenia týkajúce sa neprípustných žiadostí podľa článku 33 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ (1) z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (ďalej len („smernica o konaniach“) vykladať v tom zmysle, že nebránia takej vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej je žiadosť v rámci azylového konania neprípustná, ak žiadateľ prišiel do uvedeného členského štátu, Maďarska, cez krajinu, v ktorej nie je vystavený prenasledovaniu alebo riziku vážnej ujmy alebo kde je zaručená primeraná úroveň jeho ochrany?

2.

Má sa článok 47 Charty základných práv a článok 31 smernice o konaniach, vzhľadom na ustanovenia článkov 6 a 13 Európskeho dohovoru o ľudských právach vykladať v tom zmysle, že je v súlade s touto právnou úpravou právna úprava členského štátu, ktorá stanovuje záväznú lehotu 8 dní na správne súdne konanie vo vzťahu k žiadostiam, ktoré boli vyhlásené za neprípustné v azylových konaniach?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (Ú. v. EÚ L 180, 2013, s. 60).