3.12.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 436/23


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Baden-Württemberg (Saksa) on esittänyt 4.9.2018 – TDK-Lambda Germany GmbH v. Hauptzollamt Lörrach

(Asia C-559/18)

(2018/C 436/31)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Finanzgericht Baden-Württemberg

Pääasian asianosaiset

Kantaja: TDK-Lambda Germany GmbH

Vastaaja: Hauptzollamt Lörrach

Ennakkoratkaisukysymys

Onko tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23.7.1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) liitteessä I, sellaisena kuin se on muutettuna tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta ja täydentämisestä 12.12.2012 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1218/2012, (2) olevaa yhdistettyä nimikkeistöä tulkittava siten, että nyt kyseessä olevien kaltaiset staattiset muuttajat on luokiteltava alanimikkeeseen 8504 4030 vain, jos niitä käytetään pääasiallisesti televiestintälaitteissa, automaattisissa tietojenkäsittelykoneissa ja niiden yksiköissä, vai riittääkö tunnusmerkin ”jollaisia” täyttymiseen se, että staattisia muuttajia voidaan objektiivisten ominaisuuksiensa perusteella käyttää muiden käyttökohteiden ohella myös televiestintälaitteissa, automaattisissa tietojenkäsittelykoneissa ja niiden yksiköissä?


(1)  EYVL 1987, L 265, s. 1.

(2)  EUVL 2012, L 351, s. 36.