22.10.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 381/18


2018 m. rugpjūčio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Ispanijos Karalystė

(Byla C-556/18)

(2018/C 381/19)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama E. Manhaeve ir S. Pardo Quintillán

Atsakovė: Ispanijos Karalystė

Ieškovės reikalavimai

Kad Teisingumo Teismas, remdamasis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnio pirma pastraipa, pripažintų, jog, netinkamai suteikusi viešą informaciją ir konsultacijas dėl upės baseino valdymo planų peržiūros ir atnaujinimo ir nepritaikiusi bei nepaskelbusi peržiūrėtų ir atnaujintų upės baseino valdymo planų Lansarotės, Fuerteventūros, Gran Kanarijos, Tenerifės, La Gomeros, La Palmos ir El Hiero upių baseinų rajonams, nepranešusi apie juos Komisijai, Ispanijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB (1), nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus, 13 straipsnio 7 dalį, skaitomą kartu su to paties 13 straipsnio 1 dalimi, 14 straipsniu ir 15 straipsnio 1 dalimi;

Priteisti iš Ispanijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Remiantis Direktyvos 2000/60/EB 25 straipsniu, ji įsigaliojo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną, t. y. 2000 m. gruodžio 22 d. Taigi, upės baseino valdymo planus buvo būtina paskelbti ne vėliau, kaip 2009 m. gruodžio 22 d., kaip nurodoma direktyvos 13 straipsnio 6 dalyje, o pirmąjį peržiūrėjimą ir atnaujinimą reikėjo atlikti 2015 m. gruodžio 22 d., kaip nurodoma direktyvos 13 straipsnio 7 dalyje.

Komisija mano, kad, nesilaikiusi 2017 m. spalio 5 d. Komisijos pagrįstoje nuomonėje nurodyto dviejų mėnesių termino ir netinkamai suteikusi viešą informaciją ir konsultacijas dėl upės baseino valdymo planų peržiūros ir atnaujinimo ir nepritaikiusi bei nepaskelbusi peržiūrėtų ir atnaujintų upės baseino valdymo planų Lansarotės, Fuerteventūros, Gran Kanarijos, Tenerifės, La Gomeros, La Palmos ir El Hiero upių baseinų rajonams, taip pat nepranešusi apie juos Komisijai, Ispanijos Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal minėtas Direktyvos 2000/60/EB nuostatas.


(1)  OL L 327, 2000, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 5 t., p. 275.