22.10.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 381/18


2018. augusztus 30-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság

(C-556/18. sz. ügy)

(2018/C 381/19)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: E. Manhaeve és S. Pardo Quintillán meghatalmazottak)

Alperes: Spanyol Királyság

Kereseti kérelmek

A Bíróság az EUMSZ 258. cikk első albekezdése alapján állapítsa meg, hogy a Spanyol Királyság, mivel a nyilvánosságot nem tájékoztatta és azzal nem konzultált a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek felülvizsgálatát és korszerűsítését illetően, illetve a Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma és El Hierro vízgyűjtő kerületek esetében nem végezte el, nem tette közzé és nem küldte meg a Bizottságnak a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek felülvizsgálatát és korszerűsítését, nem teljesítette a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanács irányelv (1) 13. cikkének (1) bekezdésével, 14. cikkével és 15. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 13. cikkének (7) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

a Bíróság a Spanyol Királyságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2000/60/EK irányelv a 25. cikkének megfelelően az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételének a napján, vagyis 2000. december 22-én lépett hatályba. Ezért a vízgyűjtő-gazdálkodási terveket a 13. cikk (6) bekezdése értelmében legkésőbb 2009. december 22-ig közzé kellett volna tenni, és az első felülvizsgálatot és korszerűsítést a 13. cikk (7) bekezdésének megfelelően legkésőbb 2015. december 22-ig el kellett volna végezni.

Az Európai Bizottság ezért úgy véli, hogy a Spanyol Királyság, mivel a nyilvánosságot nem tájékoztatta és azzal nem konzultált a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek felülvizsgálatát és korszerűsítését illetően, illetve a Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma és El Hierro vízgyűjtő kerületek esetében a Bizottság indokolással ellátott, 2017.október 5-i véleményében megállapított két hónapos határidőn belül nem végezte el, nem tette közzé és nem küldte meg a Bizottságnak a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek felülvizsgálatát és korszerűsítését, nem tett eleget a 2000/60/EK irányelv említett rendelkezéseiből eredő kötelezettségeinek.


(1)  HL 2000. L 327., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 5. kötet, 275. o.