22.10.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 381/18


Žaloba podaná dne 30. srpna 2018 – Evropská komise v. Španělské království

(Věc C-556/18)

(2018/C 381/19)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: E. Manhaeve a S. Pardo Quintillán, zmocněnci)

Žalovaný: Španělské království

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr

na základě čl. 258 prvního pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie určil, že Španělské království tím, že nedokončilo informování veřejnosti a konzultace k přezkoumání a aktualizaci plánů povodí, a tím, že nepřijalo, nezveřejnilo a nesdělilo Komisi přezkoumání a aktualizaci plánů pro oblasti povodí Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma a Hierro, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 13 odst. 7 ve spojení s odstavcem 1 téhož článku, z článku 14 a z čl. 15 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (1);

uložil Španělskému království náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Směrnice 2000/60/ES vstoupila na základě svého článku 25 v platnost dnem zveřejnění v Úř. věst. EU, tedy dne 22. prosince 2000. Plány povodí měly přitom být, jak stanoví čl. 13 odst. 6, zveřejněny nejpozději dne 22. prosince 2009 a k jejich prvnímu přezkoumání a aktualizování mělo na základě jejího čl. 13 odst. 7 dojít nejpozději dne 22. prosince 2015.

Komise má za to, že Španělské království nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z uvedených ustanovení směrnice 2000/60/ES, neboť nedokončilo informování veřejnosti a konzultace k přezkoumání a aktualizaci plánů povodí a nepřijalo, nezveřejnilo a ve lhůtě dvou měsíců určené v jejím odůvodněném stanovisku ze dne 5. října 2017 nesdělilo Komisi přezkoumání a aktualizaci plánů pro oblasti povodí Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma a Hierro.


(1)  Úř. věst. 2000, L 327, s. 1; Zvl. vyd. 15/05, s. 275.