22.10.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 381/18


Иск, предявен на 30 август 2018 г. — Европейска комисия/Кралство Испания

(Дело C-556/18)

(2018/C 381/19)

Език на производството: испански

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: E. Manhaeve и S. Pardo Quintillán)

Ответник: Европейска комисия

Искания на ищеца

В съответствие с член 258, втора алинея от Договора за функциониране на Европейския съюз Съдът да приеме, че Кралство Испания не е изпълнило задълженията си по член 13, параграф 7 във връзка с член 13, параграф 1, член 14 и член 15, параграф 1 от Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 година за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (1), като не е приключило информацията за обществеността и консултациите относно преразглеждането и актуализирането на плановете за управление на речни басейни, и като не е извършило, публикувало и уведомило Комисията за преразглеждането и актуализацията на плановете за управление на речни басейни в районите на Ланзароте, Фуертевентура, Гран Канария, Тенерифе, Ла Гомера, Ла Палма и Иеро,

да се осъди Кралство Испания да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В съответствие с член 25 Директива 2000/60/ЕО влиза в сила в деня на своето публикуване в Официален вестник на Европейския съюз, т.е. на 22 декември 2000 г. Ето защо в съответствие с член 13, параграф 6 плановете за управление на речни басейни е трябвало да се публикуват до 22 декември 2009 г., а в съответствие с член 13, параграф 7 първото им преразглеждане и първата им актуализация е трябвало да се извършат до 22 декември 2015 г.

Комисията счита, че Кралство Испания не е изпълнило задълженията си по цитираните разпоредби от Директива 2000/60/ЕО, като не е приключило информацията за обществеността и консултациите относно преразглеждането и актуализирането на плановете за управление на речни басейни, и като не е извършило, публикувало и уведомило Комисията за преразглеждането и актуализацията на плановете за управление на речни басейни в районите на Ланзароте, Фуертевентура, Гран Канария, Тенерифе, Ла Гомера, Ла Палма и Иеро в срока от 12 месеца, определен в мотивираното становище на Комисията от 5 октомври 2017 г.


(1)   ОВ L 327, 2000 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 6, стр. 193.