26.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 427/14


Преюдициално запитване, отправено от Софийски районен съд (България) на 30 август 2018 година — K.H.K. / B.A.C., E.E.K.

(Дело C-555/18)

(2018/C 427/20)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Софийски районен съд

Страни в главното производство

Заявител: K.H.K.

Длъжници: B.A.C., E.E.K.

Преюдициални въпроси

1.

Представлява ли невлязла в сила заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК автентичен акт по смисъла на чл. 4, § 10 от Регламент (ЕС) 655/2014 (1) на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година?

2.

Ако заповедта по чл. 410 от ГПК не е автентичен акт следва ли да се образува отделно производство по искането, различно от производството по чл. 410 от ГПК, по реда на чл. 5, б „а“ от Регламент (ЕС) 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година?

3.

Ако заповедта по чл. 410 от ГПК е автентичен акт, следва ли съдът да се произнесе в срока по чл. 18, § 1 от Регламент (ЕС) 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година, при наличие на норма от националното право, съгласно която сроковете по време на съдебната ваканция спират да текат?


(1)  Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела

OB 2014, L 189, стр. 59