4.2.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/7


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Puola) on esittänyt 23.8.2018 – Dong Yang Electronics Sp. z o.o. v. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

(Asia C-547/18)

(2019/C 44/10)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Dong Yang Electronics Sp. z o.o.

Vastaaja: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Voiko pelkästään siitä seikasta, että Euroopan unionin ulkopuolelle sijoittautunut yhtiö omistaa Puolaan sijoittautuneen sidoksissa olevan yhtiön, johtaa, että sillä on Puolassa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (1) [– –] 44 artiklassa ja yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY täytäntöönpanotoimenpiteistä 15.3.2011 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 282/2011 (2) (uudelleenlaadittu [– –]) 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kiinteä toimipaikka?

2)

Mikäli ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, onko kolmas osapuoli velvollinen tutkimaan Euroopan unionin ulkopuolelle sijoittautuneen yhtiön ja Puolaan sijoittautuneen sidoksissa olevan yhtiön väliset sopimussuhteet sen selvittämiseksi, onko ensin mainitulla yhtiöllä kiinteä toimipaikka Puolassa?


(1)  EUVL 2006, L 347, s. 1.

(2)  EUVL 2011, L 77, s. 1.