3.12.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 436/20


Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 21 augusti 2018 – AS mot Deutsches Patent- und Markenamt

(Mål C-541/18)

(2018/C 436/25)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i det nationella målet

Klagande: AS

Motpart: Deutsches Patent- und Markenamt

Tolkningsfråga

Har ett kännetecken särskiljningsförmåga om det finns praktiskt betydelsefulla och närliggande möjligheter att använda det som ursprungsangivelse för varorna eller tjänsterna, även om denna användning inte är den mest sannolika formen för användning av kännetecknet (1)?


(1)  Tolkning av artikel 3.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25).