3.12.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 436/20


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 21. augusta 2018 – AS/Deutsches Patent- und Markenamt

(Vec C-541/18)

(2018/C 436/25)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: AS

Žalovaný: Deutsches Patent- und Markenamt

Prejudiciálna otázka

Má znak rozlišovaciu spôsobilosť, ak existujú prakticky významné a ľahko pochopiteľné možnosti použiť ho ako odkaz na pôvod tovarov a služieb, aj keď pritom nejde o najpravdepodobnejšiu formu použitia znaku (1)?


(1)  Výklad článku 3 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 299, 2008, s. 25).