3.12.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 436/20


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 21. augustil 2018 – AS versus Deutsches Patent- und Markenamt

(Kohtuasi C-541/18)

(2018/C 436/25)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: AS

Vastustaja: Deutsches Patent- und Markenamt

Eelotsuse küsimus

Kas tähisel on eristusvõime, kui esinevad praktilise tähtsusega ja mõistetavad võimalused kasutada seda kaupade või teenuste päritolutähisena, olgugi et seejuures ei ole tegemist kõnealuse tähise kasutamise kõige tõenäolisema viisiga? (1)


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 299, lk 25) artikli 3 lõike 1 punkti b tõlgendamine.