12.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 408/41


Överklagande ingett den 17 augusti 2018 av HX av den dom som tribunalen meddelade den 19 juni 2018 i mål T-408/16, HX mot Europeiska unionens råd

(Mål C-540/18 P)

(2018/C 408/54)

Rättegångsspråk: bulgariska

Parter

Klagande: HX (ombud: S. Koev, avocat)

Övrig part i målet: Europeiska unionens råd

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

fastställa att talan kan tas upp till prövning och är välgrundad i sin helhet samt fastställa att det finns fog för samtliga grunder som åberopats till stöd för talan,

fastställa att den överklagade domen av tribunalen kan upphävas i sin helhet,

upphäva den dom som Europeiska unionens tribunal (femte avdelningen) meddelade den 19 juni 2018 i mål T-408/16, HX mot rådet, i dess helhet,

delvis ogiltigförklara rådets beslut (Gusp) 2016/850 av den 27 maj 2016 om ändring av beslut 2013/255/Gusp (EUT L 141, 2016, s. 125), rådets genomförandeförordning (EU) 2016/840 av den 27 maj 2016 om genomförande av förordning (EU) nr 36/2012 (EUT L 141, 2016, s. 30), rådets beslut (Gusp) 2017/917 av den 29 maj 2017 om ändring av beslut 2013/255/Gusp (EUT L 139, 2017, s. 62) och rådets genomförandeförordning (EU) 2017/907 av den 29 maj 2017 om genomförande av förordning (EU) nr 36/2012 (EUT L 139, 2017, s. 15), i den del dessa rättsakter avser sökanden, och

förplikta rådet att ersätta sökandens samtliga rättegångskostnader, utlägg, arvoden m.m. som har samband med dennes talan.

Grunder och huvudargument

1.

Felaktig rättstillämpning genom att tribunalen ansett att rådets tillämpning av en presumtion om en betydelsefull affärsman som bedriver verksamhet i Syren var korrekt, trots att det saknas rättslig grund för denna presumtion och denna inte står i proportion till det lagenliga syfte som eftersträvas.

2.

Felaktig rättstillämpning, vilken tagit sig uttryck i ett åsidosättande av bevisreglerna, med hänsyn till att det saknades bevis med avseende på tillämpningen av nämnda presumtion och till underlåtenheten att tillämpa artiklarna 27.3 och 28.3 i beslut 2013/255, i dess lydelse enligt beslut 2015/1836.

3.

Felaktig rättstillämpning, vilken tagit sig uttryck i ett åsidosättande av handläggningsregler till nackdel för sökanden, med hänsyn till beslutet att inte tillåta ny bevisning som getts in i enlighet med artikel 85.3 i tribunalens rättegångsregler.