12.11.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 408/41


HX 17. augustil 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu 19. juuni 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-408/16 P: HX versus Euroopa Liidu Nõukogu

(Kohtuasi C-540/18 P)

(2018/C 408/54)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Pooled

Apellant: HX (esindaja: advokaat S. Koev)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Nõukogu

Apellandi nõuded

tunnistada käesolev apellatsioonkaebus tervikuna vastuvõetavaks ja põhjendatuks, selles esitatud väited asjakohasteks ning need rahuldada;

tuvastada, et Üldkohtu vaidlustatud otsuse saab täies ulatuses tühistada;

tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu (viies koda) 19. juuni 2018. aasta otsus kohtuasjas T-408/16 P: HX versus Euroopa Liidu Nõukogu;

tühistada hagejat puudutavas osas otsus (ÜVJP) 2016/850, millega muudetakse otsust 2013/255; rakendusmäärus (EL) 2016/840, millega rakendatakse määrust (EL) nr 36/2012 (ELT 2016, L 141, lk 30); otsus (ÜVJP) 2017/917, millega muudetakse otsust 2013/255 (ELT 2017, L 139, lk 62), ja rakendusmäärus (EL) 2017/907, millega rakendatakse määrust nr 36/2012 (ELT 2017, L 139, lk 15);

mõista Euroopa Liidu Nõukogult välja kõik apellandi kohtukulud, muud kulud, tasud jms, mis on seotud apellandi esindamisega advokaadi poolt.

Väited ja peamised argumendid

1.

Üldkohus rikkus liidu õigust, sest ta tuvastas, et nõukogu tugines õigesti eeldusele, et apellant on Süürias tegutsev tuntud ärimees, kuigi selleks eelduseks puudub õiguslik alus ja see on taotletavat õiguspärast eesmärki arvestades ebaproportsionaalne.

2.

Rikutud on tõendamisreegleid, kuna puuduvad tõendid, mis seda eeldust põhjendavad ning välistaksid otsuse 2015/1836 redaktsioonis otsuse 2013/255 artikli 27 lõike 3 ja artikli 28 lõike 3 kohaldamise.

3.

Rikutud on menetlusnormi, mille tõttu on kahjustatud apellandi huve, sest Üldkohus ei tunnistanud uusi tõendeid, mis esitati Üldkohtu kodukorra artikli 85 lõike 3 kohaselt, lubatavaks.