10.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 445/4


Жалба, подадена на 13 август 2018 г. от Outsource Professional Services Ltd срещу решението на Общия съд (седми състав), постановено на 31 май 2018 г. по дело T-340/16 — Flatworld Solutions Pvt Ltd/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

(Дело C-528/18 P)

(2018/C 445/05)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Outsource Professional Services Ltd (представител: A. Kempter, Rechtsanwalt)

Други страни в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост, Flatworld Solutions Pvt. Ltd

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени решението на Общия съд (седми състав) от 31 май 2018 г. по дело T-340/16,

да потвърди решението на четвърти апелативен състав на EUIPO от 15 април 2016 г. по преписка R 611/2015-4,

да осъди Flatworld Solutions Pvt. Ltd да заплати съдебните разноски на притежателя/приемника/заявителя на марката на Европейския съюз.

Основания и основни доводи

В жалбата се твърди, че Общият съд нарушил правото на Европейския съюз, и по-специално член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 (1), последно изменен с Регламент 2015/2424 (2).

Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, като приел, че притежателят/предишният притежател на марката на Европейския съюз действал недобросъвестно, когато подал заявление за регистрация на марка № 006035547. Общият съд тълкувал погрешно понятието за недобросъвестност. Нямало нищо нечестно или неетично в използването на описателна формулировка за представяне на стопанска дейност. Следователно регистрацията като търговска марка не била недобросъвестна.


(1)  Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1).

(2)  Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Общността и Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2869/95 на Комисията относно таксите, събирани от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайн) (ОВ L 341, 2015 г., стр. 21 и поправки в ОВ L 71, 2016 г., стр. 322, ОВ L 110, 2016 г., стр. 4 и ОВ L 267, 2016 г., стр. 1).