10.12.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 445/4


Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 13 augusti 2018 – Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. mot KIA Motors Corporation

(Mål C-527/18)

(2018/C 445/04)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i det nationella målet

Klagande: Gesamtverband Autoteile-Handel e.V.

Motpart: KIA Motors Corporation

Tolkningsfrågor

1)

Är tillverkaren skyldig att tillhandahålla den information som oberoende aktörer enligt artikel 6.1 första meningen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 (1) ska ges tillgång till i sådan form att uppgifterna kan behandlas elektroniskt?

2)

Föreligger diskriminering av oberoende aktörer, vilken är förbjuden enligt artikel 6.1 första meningen i förordning (EG) nr 715/2007, när en tillverkare genom att koppla in en tillhandahållare av informationstjänster öppnar ytterligare en informationskanal genom vilken auktoriserade återförsäljare och verkstäder kan sälja originaldelar?


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EUT L 171, 2007, s. 1).