29.10.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/9


Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshofs (Tyskland) den 10 augusti 2018 – Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.KG mot Queisser Pharma GmbH & Co. KG

(Mål C-524/18)

(2018/C 392/13)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i det nationella målet

Klagande: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.KG

Motpart: Queisser Pharma GmbH & Co. KG

Tolkningsfrågor

1)

Ska artikel 10.3 i förordning (EG) nr 1914/2006 (1) tolkas så, att en hänvisning till [ett näringsämnes eller livmedels] allmänna, ospecifika hälsorelaterade gynnsamma inverkan ”åtföljs” av bestämda hälsopåståenden som ingår i de förteckningar som föreskrivs i artiklarna 13 eller 14 i förordningen, redan på grund av att hänvisningen finns på framsidan och godkända påståenden på ytterförpackningens baksida och det är allmänt vedertaget att påståendenas innehåll har tydligt samband med hänvisningen, men hänvisningen inte innehåller tydliga indikationer, exempelvis genom att påståendena på baksidan markeras med en asterisk?

2)

Förutsätter även hänvisningar till allmän, ospecifik gynnsam inverkan i den mening som avses i artikel 10.3 i förordning (EG) nr 1924/2006 att det finns belägg i den mening som avses i artiklarna 5.1 a och 6.1 i denna förordning?


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden hos livsmedel (EUT L 404, 2006, s. 9).