12.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 408/40


Cerere de decizie preliminară introdusă de Audiencia Nacional (Spania) la 8 august 2018 – Engie Cartagena S.L./Ministerio para la Transición Ecológica (anterior, Ministerio de Industria, Energía y Turismo)

(Cauza C-523/18)

(2018/C 408/53)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Audiencia Nacional

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Engie Cartagena S.L.

Pârât: Ministerio para la Transición Ecológica (antiguamente, Ministerio de Industria, Energía y Turismo)

Întrebările preliminare

1)

Prevederea legală conținută în a treia dispoziție adițională a Decretului-lege regal nr. 14/2010, intitulată „Finanțarea planurilor de economisire a energiei și eficiență energetică pentru anii 2011, 2012 și 2013”, reprezintă o obligație de serviciu public în sensul dispozițiilor articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2003/54 CE (1) și, respectiv, din Directiva 2009/72 (2) CE:

„1.

Sumele percepute de la sistemul de energie electrică, destinate finanțării Planului de acțiune 2008-2012, aprobat prin Acordul Consiliului de Miniștri din 8 iulie 2005 privind punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în documentul intitulat «Strategia de economisire a energiei și eficiență energetică în Spania 2004-2012», aprobat prin Acordul Consiliului de Miniștri din 28 noiembrie 2003, prevăzute pentru anii 2011 și 2012, de 270 de milioane de euro și, respectiv, de 250 de milioane de euro, sunt finanțate din contribuția fiecăreia dintre întreprinderile producătoare de energie electrică, conform procentelor din următorul tabel:

Întreprindere

Procent

Endesa Generación, S.A.

34,66

Iberdrola Generación, S.A.

32,71

GAS Natural S.D.G, S.A.

16,37

Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

4,38

E.ON Generación, S.L.

2,96

AES Cartagena, S.R.L.

2,07

Bizkaia Energía, S.L.

1,42

Castelnou Energía, S.L.

1,58

Nueva Generadora del Sur, S.A.

1,62

Bahía de Bizkaia Electricidad, S.L.

1,42

Tarragona Power, S.L.

0,81

Total

100,00 ”

2)

În cazul în care prevederea legală respectivă reprezintă într-adevăr o obligație de serviciu public, aceasta a fost clar definită, este transparentă, nediscriminatorie și verificabilă?


(1)  Directiva 2003/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de abrogare a Directivei 96/92/CE – Declarații privind operațiunile de declasare și de gestionare a deșeurilor (JO 2003 L 176, p. 37, Ediție specială, 12/vol. 2, p. 61).

(2)  Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE (JO 2009 L 211, p. 55).