12.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 408/40


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Nacional (Hiszpania) w dniu 8 sierpnia 2018 r. – Engie Cartagena S.L. / Ministerio para la Transición Ecológica (dawniej Ministerio de Industria, Energía y Turismo)

(Sprawa C-523/18)

(2018/C 408/53)

Język postępowania: hiszpański

Sąd odsyłający

Audiencia Nacional

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Engie Cartagena S.L.

Druga strona postępowania: Ministerio para la Transición Ecológica (dawniej Ministerio de Industria, Energía y Turismo)

Pytania prejudycjalne

1)

Czy stanowi obowiązek użyteczności publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 2 dyrektyw 2003/54/WE (1) i 2009/72/WE (2) następujące uregulowanie zawarte w przepisie dodatkowym trzecim Real Decreto-Ley 14/2010 [dekretu królewskiego z mocą ustawy nr 14/2010]

„Finansowanie planów na rzecz oszczędzania energii i efektywności energetycznej na lata 2011, 2012 i 2013”:

„1.

Środki pieniężne z systemu energetycznego przeznaczone na finansowanie Plan de acción 2008-2012 [planu działań na lata 2008-2012], przyjętego w drodze Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de julio de 2005, por el que se concretan las medidas del documento de »Estrategia de ahorro y eficiencia energética en España 2004-2012« aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 2003 [uchwały Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowego ustalenia środków, o których mowa w dokumencie zatytułowanym »Strategia na rzecz oszczędzania energii i efektywności energetycznej w Hiszpanii w latach 2004-2012« przyjętego uchwałą Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2003 r.], przewidziane na lata 2011 i 2012 w kwocie odpowiednio 270 mln EUR i 250 mln EUR będą pochodzić z wkładów każdego z przedsiębiorstw produkcyjnych obliczonych procentowo w oparciu o poniższą tabelę:

Przedsiębiorstwo

Procent

Endesa Generación S.A.

34,66

Iberdrola Generación S.A.

32,71

GAS Natural S.D.G, S.A.

16,37

Hidroeléctrica del Cantábrico S.A.

4,38

E.ON Generación S.L.

2,96

AES Cartagena S.R.L.

2,07

Bizkaia Energía S.L.

1,42

Castelnou Energía S.L.

1,58

Nueva Generadora del Sur S.A.

1,62

Bahía de Bizkaia Electricidad S.L.

1,42

Tarragona Power S.L.

0,81

Łącznie

100,00 ?

2)

Jeżeli rzeczywiście uregulowanie to stanowi obowiązek użyteczności publicznej, to czy zostało ono zdefiniowane w sposób jasny, przejrzysty, niedyskryminacyjny i weryfikowalny?


(1)  Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 96/92/WE (Dz.U. 2003, L 176, s. 37).

(2)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE (Dz.U. 2009, L 211, s. 55).