12.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 408/40


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 8. augustā iesniedza Audiencia Nacional (Spānija) – Engie Cartagena S.L./Ministerio para la Transición Ecológica (iepriekš Ministerio de Industria, Energía y Turismo)

(Lieta C-523/18)

(2018/C 408/53)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Audiencia Nacional

Pamatlietas puses

Prasītājs: Engie Cartagena S.L.

Atbildētāja: Ministerio para la Transición Ecológica (iepriekš Ministerio de Industria, Energía y Turismo)

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Real Decreto-Ley 14/2010 Financiación de planes de ahorro y eficiencia energética para los años 2011, 2012 y 2013 [Karaļa Dekrētlikuma Nr. 14/2010 par energoefektivitātes un energotaupības plānu 2011., 2012. un 2013. gadam finansēšanu] trešā papildu noteikumā iekļautā tiesību norma ir sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības Direktīvas 2003/54/EK (1) 3. panta 2. punkta un Direktīvas 2009/72/EK (2) izpratnē?

“1.

No elektroenerģijas sistēmas iekasētās summas, lai finansētu ar Ministru padomes [Consejo de Ministros] 2005. gada 8. jūlija lēmumu apstiprināto Rīcības plānu 2008.–2012. gadam, ar ko ir konkretizēti ar Ministru padomes 2003. gada 28. novembra vienošanos apstiprinātajā dokumentā “Spānijas energoefektivitātes un energotaupības stratēģija 2004.–2012. gadam” noteiktie pasākumi, 2011. un 2012. gadā attiecīgi 270 miljonu EUR un 250 miljonu EUR apmērā finansē no elektroenerģijas ražošanas uzņēmumu iemaksām atbilstoši šajā tabulā noteiktajai procentuālajai daļai:

Uzņēmums

Procenti

Endesa Energía SA,

34,66

Iberdrola Generación, S.A.

32,71

GAS Natural S.D.G, S.A.

16,37

Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

4,38

E.ON Generación, S.L.

2,96

AES Cartagena, S.R.L.

2,07

Bizkaia Energía, S.L.

1,42

Fortia Energía, SL.

1,58

Nueva Generadora del Sur, S.A.

1,62

Bahía de Bizkaia Electricidad, S.L.

1,42

Tarragona Power, S.L.

0,81

Kopā

100,00 ”

2)

Ja faktiski tās ir sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības, vai tās ir skaidri definētas, pārskatāmas, nediskriminējošas, pārbaudāmas?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/54/EK (2003. gada 26. jūnijs) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 96/92/EK atcelšanu (OV 2003, L 176, 37. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/72/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/54/EK atcelšanu (OV 2009, L 211, 55. lpp.).