12.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 408/40


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Audiencia Nacional (Espanja) on esittänyt 8.8.2018 – Engie Cartagena SL v. Ministerio para la Transición Ecológica (aiemmin Ministerio de Industria, Energía y Turismo)

(Asia C-523/18)

(2018/C 408/53)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Audiencia Nacional

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Engie Cartagena SL

Vastapuoli: Ministerio para la Transición Ecológica (aiemmin Ministerio de Industria, Energía y Turismo)

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko kuninkaan asetuksen 14/2010 kolmanteen lisäsäännökseen, jonka otsikkona on Energiansäästö- ja energiatehokkuussuunnitelmien rahoitus vuosille 2011, 2012 ja 2013, sisältyvä seuraava lakisääteinen vaatimus direktiivien 2003/54/EY (1) ja 2009/72/EY (2) 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu julkisen palvelun velvoite:

”Vuosien 2008–2012 toimintasuunnitelman, joka on hyväksytty 28.11.2003 tehdyllä valtioneuvoston päätöksellä hyväksyttyyn asiakirjaan ’Espanjan energiansäästö- ja energiatehokkuusstrategia vuosille 2004–2012’ sisältyvien toimenpiteiden täsmentämisestä 8.7.2005 tehdyllä valtioneuvoston päätöksellä, rahoittamiseen tarkoitetut sähköjärjestelmästä maksettavat määrät, jotka ovat vuodelle 2011 270 miljoonaa euroa ja vuodelle 2012 250 miljoonaa euroa, rahoitetaan kunkin tuotantoyrityksen seuraavassa taulukossa vahvistettujen prosenttiosuuksien mukaisesti suorittamilla maksuosuuksilla:

Yritys

Prosenttiosuus

Endesa Generación SA

34,66

Iberdrola Generación SA

32,71

GAS Natural S.D.G SA

16,37

Hidroeléctrica del Cantábrico SA

4,38

E.ON Generación SL

2,96

AES Cartagena SRL

2,07

Bizkaia Energía SL

1,42

Castelnou Energía SL

1,58

Nueva Generadora del Sur SA

1,62

Bahía de Bizkaia Electricidad SL

1,42

Tarragona Power SL

0,81

yhteensä

100,00 ”?

2)

Jos kyseessä on todella julkisen palvelun velvoite, onko se selkeästi määritelty, avoin, syrjimätön ja todennettava?


(1)  Sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 96/92/EY kumoamisesta 26.6.2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/54/EY (EUVL 2003, L 176, s. 37).

(2)  Sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2003/54/EY kumoamisesta 13.7.2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/72/EY (EUVL 2009, L 211, s. 55).