12.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 408/39


2018 m. rugpjūčio 2 d.Cour constitutionnelle (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ordre des barreaux francophones et germanophone, Académie Fiscale ASBL, UA, Liga voor Mensenrechten ASBL, Ligue des Droits de l'Homme ASBL, VZ, WY, XX / Conseil des ministres

(Byla C-520/18)

(2018/C 408/52)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour constitutionnelle

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Ordre des barreaux francophones et germanophone, Académie Fiscale ASBL, UA, Liga voor Mensenrechten ASBL, Ligue des Droits de l'Homme ASBL, VZ, WY, X

Atsakovė: Conseil des ministres

Kita šalis: Child Focus

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Direktyvos 2002/58/EB (1) 15 straipsnio 1 dalį, siejamą su teise į saugumą, garantuojama Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 6 straipsnyje, ir teise į asmens duomenų apsaugą, garantuojama Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7, 8 straipsniuose ir 52 straipsnio 1 dalyje, reikia aiškinti taip, kad pagal ją draudžiamas toks nacionalinės teisės aktas, koks yra nagrinėjamas, kuriame numatyta bendra operatorių ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjų pareiga saugoti srauto ir vietos nustatymo duomenis, kaip jie suprantami pagal Direktyvą 2002/58/EB, jų generuojamus ar tvarkomus teikiant šias paslaugas, t. y. nacionalinės teisės aktas, kurio tikslas yra ne vien sunkių nusikaltimų tyrimas, nustatymas ar persekiojimas, bet ir nacionalinio saugumo, teritorijos gynybos ir viešojo saugumo užtikrinimas, kitų nei sunkūs nusikaltimai veikų tyrimas, nustatymas ir persekiojimas ar draudžiamo elektroninių ryšių sistemų naudojimo prevencija ar kito tikslo, nurodyto Reglamento (ES) 2016/679 (2) 23 straipsnio 1 dalyje, siekimas, ir šiame teisės akte taip pat numatytos garantijos, susijusios su duomenų saugojimu ir prieiga prie jų?

2.

Ar Direktyvos 2002/58/EB 15 straipsnio 1 dalį, siejamą su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 4, 7, 8, 11 straipsniais ir 52 straipsnio 1 dalimi, reikia aiškinti taip, kad pagal ją draudžiamas toks nacionalinės teisės aktas, koks yra nagrinėjamas, kuriame numatyta bendra operatorių ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjų pareiga saugoti srauto ir vietos nustatymo duomenis, kaip jie suprantami pagal Direktyvą 2002/58/EB, jų generuojamus ar tvarkomus teikiant šias paslaugas, jeigu šio nacionalinės teisės akto tikslas, be kita ko, yra padėti valdžios institucijoms vykdyti pagal Chartijos 4 ir 8 straipsnius joms tenkančias pozityvias pareigas, pagal kurias turi būti nustatytas teisinis pagrindas, kuris sudarytų sąlygas efektyviam nusikalstamos veikos tyrimui ir efektyviam nubaudimui už vaikų seksualinį išnaudojimą ir kuris faktiškai leistų identifikuoti nusikalstamą veiką padariusį asmenį ir tuomet, kai naudotasi elektroninių ryšių priemonėmis?

3.

Ar tuo atveju, jeigu, remdamasis atsakymais į pirmą ir antrą prejudicinius klausimus, Konstitucinis teismas padarytų išvadą, kad ginčijamu įstatymu pažeidžiamas vienas ar keli įsipareigojimai pagal šiuose klausimuose nurodytas nuostatas, jis galėtų laikinai palikti galioti 2016 m. gegužės 29 d. Įstatymą dėl duomenų rinkimo ir saugojimo elektroninių ryšių sektoriuje, kad būtų išvengta teisinio nesaugumo ir anksčiau surinkti bei saugomi duomenys dar galėtų būti panaudoti įstatyme numatytais tikslais?


(1)  2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL L 201, 2002 7 3,1 p. 37; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 29 t., p. 514).

(2)  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 11, klaidų ištaisymas OL L 127, 2018 5 23, p. 2).