12.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 408/39


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour constitutionnelle (Belgia) on esittänyt 2.8.2018 – Ordre des barreaux francophones et germanophone, Académie Fiscale ASBL, UA, Liga voor Mensenrechten ASBL, Ligue des Droits de l’Homme ASBL, VZ, WY ja XX v. Conseil des ministres

(Asia C-520/18)

(2018/C 408/52)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour constitutionnelle

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Ordre des barreaux francophones et germanophone, Académie Fiscale ASBL, UA, Liga voor Mensenrechten ASBL, Ligue des Droits de l’Homme ASBL, VZ, WY ja XX

Vastaaja: Conseil des ministres

Muu osapuoli: Child Focus

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko direktiivin 2002/58/EY (1) 15 artiklan 1 kohtaa, kun sitä luetaan yhdessä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 6 artiklassa taatun turvallisuutta koskevan oikeuden ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklassa sekä 52 artiklan 1 kohdassa taatun henkilötietojen suojaa koskevan oikeuden kanssa, tulkittava siten, että se on esteenä kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle säännöstölle, jossa säädetään operaattoreita ja sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajia koskevasta yleisestä velvollisuudesta säilyttää direktiivissä 2002/58/EY tarkoitetut kyseisten palvelujen suorittamisen yhteydessä luodut tai käsitellyt liikenne- ja paikkatiedot ja jonka tavoitteena ei ole ainoastaan vakavien rikosten tutkinta, selvittäminen ja syyteharkinta vaan myös valtion turvallisuuden, maanpuolustuksen ja yleisen turvallisuuden takaaminen, muiden tekojen kuin vakavan rikollisuuden tutkinta, selvittäminen ja syyteharkinta tai sähköisten viestintäjärjestelmien kielletyn käytön torjuminen taikka jonkin muun asetuksen 2016/679 (2) 23 artiklan 1 kohdassa yksilöidyn tavoitteen toteuttaminen ja jota lisäksi koskevat kyseisessä säännöstössä tietojen säilyttämisen ja tietoihin tutustumisen osalta asetetut täsmälliset takeet?

2)

Onko direktiivin 2002/58/EY 15 artiklan 1 kohtaa, kun sitä luetaan yhdessä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 4, 7, 8, ja 11 artiklan sekä 52 artiklan 1 kohdan kanssa, tulkittava siten, että se on esteenä kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle säännöstölle, jossa säädetään operaattoreita ja sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajia koskevasta yleisestä velvollisuudesta säilyttää direktiivissä 2002/58/EY tarkoitetut kyseisten palvelujen suorittamisen yhteydessä luodut tai käsitellyt liikenne- ja paikkatiedot, jos kyseisillä säännöksillä on tarkoitus muun muassa toteuttaa viranomaisille perusoikeuskirjan 4 ja 8 artiklan perusteella kuuluvat positiiviset velvollisuudet eli säätää lainsäädännöllisestä kehyksestä, jolla mahdollistetaan tehokas rikostutkinta ja tehokas seuraamusten määrääminen alaikäisiin kohdistuvasta seksuaalisesta hyväksikäytöstä sekä tällaisen rikoksen tekijän tunnistaminen tehokkaasti myös silloin, kun tekijä käyttää sähköisiä viestintävälineitä?

3)

Jos Cour constitutionnelle tekisi ensimmäiseen tai toiseen ennakkoratkaisukysymykseen annettavien vastausten perusteella sen päätelmän, että riidanalaisessa laissa jätetään huomiotta yksi tai useampi näissä kysymyksissä mainituista säännöksistä ja määräyksistä johtuva velvollisuus, voisiko se pitää väliaikaisesti voimassa tietojen keruusta ja säilyttämisestä sähköisen viestinnän alalla 29.5.2016 annetun lain vaikutukset, jotta vältetään oikeudellinen epävarmuus ja mahdollistetaan aikaisemmin kerättyjen ja säilytettyjen tietojen käyttäminen lakisääteisiin tarkoituksiin?


(1)  Henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla 12.7.2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY(sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL 2002, L 201, s. 37).

(2)  Luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 27.4.2016 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL 2016, L 119, s. 1).