12.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 408/39


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour constitutionnelle (Belgie) dne 2. srpna 2018 – Ordre des barreaux francophones et germanophone, Académie Fiscale ASBL, UA, Liga voor Mensenrechten ASBL, Ligue des Droits de l'Homme ASBL, VZ, WY, XX v. Conseil des ministres

(Věc C-520/18)

(2018/C 408/52)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour constitutionnelle

Účastníci původního řízení

Žalobci: Ordre des barreaux francophones et germanophone, Académie Fiscale ASBL, UA, Liga voor Mensenrechten ASBL, Ligue des Droits de l'Homme ASBL, VZ, WY, XX

Žalovaná: Conseil des ministres

Další účastník řízení: Child Focus

Předběžné otázky

1)

Musí být čl. 15 odst. 1 směrnice 2002/58/ES (1) ve spojení s právem na bezpečnost zaručeným v článku 6 Listiny základních práv Evropské unie a právem na ochranu osobních údajů, jak je zaručeno články 7, 8 a čl. 52 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie, vykládán v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, jako je dotčená právní úprava, jež stanoví plošnou povinnost provozovatelů a poskytovatelů služeb elektronických komunikací uchovávat provozní a lokalizační údaje ve smyslu směrnice 2002/58/ES, které jsou jimi vytvářeny nebo zpracovávány při poskytování těchto služeb, přičemž cílem této vnitrostátní právní úpravy není pouze vyšetřování, odhalování a stíhání závažných trestných činů, ale také zajištění národní bezpečnosti, obrany území a veřejné bezpečnosti, vyšetřování, odhalování a stíhání jiných než závažných trestných činů či předcházení zakázanému použití systémů elektronických komunikací, anebo dosažení jiného cíle uvedeného v čl. 23 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 (2), a která kromě toho podléhá zárukám stanoveným v této právní úpravě ohledně uchovávání údajů a přístupu k nim?

2)

Musí být čl. 15 odst. 1 směrnice 2002/58/ES ve spojení s články 4, 7, 8, 11 a čl. 52 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie vykládán v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, jako je dotčená právní úprava, jež stanoví plošnou povinnost provozovatelů a poskytovatelů služeb elektronických komunikací uchovávat provozní a lokalizační údaje ve smyslu směrnice 2002/58/ES, které jsou jimi vytvářeny nebo zpracovávány při poskytování těchto služeb, pokud je cílem této právní úpravy mimo jiné splnit pozitivní povinnosti orgánů na základě článků 4 a 8 Listiny spočívající ve stanovení právního rámce, který umožňuje vést účinné trestní vyšetřování a stanovit účinný postih sexuálního zneužívání mladistvých a umožňuje skutečně identifikovat pachatele činu, i když jsou používány prostředky elektronické komunikace?

3)

V případě, že by měl Ústavní soud na základě odpovědí poskytnutých na první a druhou předběžnou otázku dospět k závěru, že napadený zákon porušuje jednu či více povinností vyplývajících z ustanovení uvedených v těchto otázkách, mohl by dočasně zachovat účinky zákona ze dne 29. května 2016 o shromažďování a uchovávání údajů v odvětví elektronických komunikací s cílem vyhnout se právní nejistotě a zajistit, aby mohly být předtím shromážděné a uchované údaje dále využívány pro účely stanovené zákonem?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 201, s. 37).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, s. 1).