3.12.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 436/18


Cerere de decizie preliminară introdusă de Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungaria) la 7 august 2018 – TB/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(Cauza C-519/18)

(2018/C 436/23)

Limba de procedură: maghiara

Instanța de trimitere

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Părțile din procedura principală

Reclamant: TB

Pârât: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Întrebările preliminare

1)

Articolul 10 alineatul (2) din Directiva 2003/86/CE (1) a Consiliului privind dreptul la reîntregirea familiei trebuie interpretat în sensul că, în cazul în care un stat membru autorizează, în temeiul articolului menționat, intrarea unui membru al familiei care nu figurează printre cei menționați la articolul 4, se poate aplica, în ceea ce privește respectivul membru al familiei, numai condiția prevăzută la articolul 10 alineatul (2) ([ca membrul familiei] să se afle „în întreținerea refugiatului”)?

2)

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare preliminară: calitatea de persoană aflată „în întreținere” („dependency”), reglementată la articolul 4 alineatul (2) litera (a) din directivă, implică o situație de fapt în care trebuie întrunite, în mod cumulativ, diversele componente ale dependenței, sau este suficient să existe oricare dintre componentele respective, în funcție de circumstanțele speciale ale fiecărei cauze, pentru ca această calitate să poată fi recunoscută? În acest context, este conformă cu condiția prevăzută la articolul 10 alineatul (2) (să se afle „în întreținerea refugiatului”) o dispoziție națională care exclude o analiză individualizată și ia în considerare numai un singur element de fapt (un aspect care indică dependența: „se află în incapacitatea obiectivă de a se întreține singuri ca urmare a stării lor de sănătate”) drept cerință pentru îndeplinirea condiției respective?

3)

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare preliminară și, prin urmare, dacă statul membru poate aplica condiții suplimentare față de cea prevăzută la articolul 10 alineatul (2) ([ca membrul familiei] să se afle „în întreținerea refugiatului”), statul membru este îndreptăţit să stabilească, dacă consideră necesar, orice condiție, inclusiv pe cele privind alți membri ai familiei, prevăzute la articolul 4 alineatele (2) și (3), sau poate acesta aplica în mod exclusiv condiția menționată la articolul 4 alineatul (3) din directivă? În acest caz, ce situație de fapt este implicată de condiția „objectively unable to provide for their own needs on account of their state of health” [„se află în incapacitatea obiectivă de a se întreține singuri ca urmare a stării lor de sănătate”]? Aceasta trebuie interpretată în sensul că respectivii membri ai familiei nu au posibilitatea „de a se întreține singuri”, ori în sensul că „se află în incapacitatea” de a se întreține „singuri”, sau trebuie eventual interpretată în mod diferit?


(1)  Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei (JO L 251, 3.10.2003, p. 12, Ediție specială, 19/vol. 8, p. 70)