3.12.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 436/18


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 7. augustā iesniedza Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) – TB/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(Lieta C-519/18)

(2018/C 436/23)

Tiesvedības valoda – ungāru

Iesniedzējtiesa

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Pamatlietas puses

Prasītājs: TB

Atbildētājs: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Padomes Direktīvas 2003/86/EK par tiesībām uz ģimenes atkalapvienošanos (1) 10. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka, ja saskaņā ar minēto pantu dalībvalsts atļauj ieceļot ģimenes loceklim, kas nav iekļauts 4. pantā noteikto personu lokā, tā var šim ģimenes loceklim piemērot tikai 10. panta 2. punktā paredzēto prasību (ka viņš ir “atkarīgs no bēgļa”)?

2)

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša: Vai no apgādnieka atkarīga ģimenes locekļa statuss (“dependency”), kas reglamentēts direktīvas 4. panta 2. punkta a) apakšpunkts, ir faktiska situācija, kurā kumulatīvi ir jāizpilda dažādi atkarības aspekti, vai arī pietiek konstatēt tikai kādu no šiem aspektiem, ņemot vērā konkrētās lietas īpašos apstākļus, lai varētu pārbaudīt minēto statusu? Vai šajā kontekstā ar 10. panta 2. punktā noteikto prasību (ka tie ir atkarīgi no bēgļa) ir saderīga valsts tiesību norma, ar ko, izslēdzot individualizētu vērtējumu, tiek ņemts vērā tikai viens faktiskais apstāklis (aspekts, kas norāda uz atkarību: “objektīvu iemeslu dēļ nevar[ēt] nodrošināt savas vajadzības sava veselības stāvokļa dēļ”) kā nosacījums, lai tiktu izpildīta šī prasība?

3)

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noraidoša un, tā kā dalībvalsts var piemērot citas prasības, kas nav noteiktas 10. panta 2. punktā (ka tie ir “atkarīgi no bēgļa”), vai tas nozīmē, ka dalībvalstij, ja vien tā uzskata atbilstošu, ir tiesības noteikt jebkuru prasību, tostarp 4. panta 2. un 3. punktā noteiktās prasības attiecībā uz citiem ģimenes locekļiem, vai arī tā var piemērot tikai direktīvas 4. panta 3. punktā minēto prasību? Šajā gadījumā kāda faktiskā situācija ietver direktīvas 4. panta 3. punktā noteikto prasību “objectively unable to provide for teir own needs on account of their state of health”? Vai tā ir jāinterpretē tādējādi, ka ģimenes loceklis nevar [nodrošināt] “savas vajadzības”, vai tādējādi, ka viņš “nespēj” rūpēties “par sevi”, vai attiecīgā gadījumā tā ir jāinterpretē citādi?


(1)  Padomes Direktīva 2003/86/EK (2003. gada 22. septembris) par tiesībām uz ģimenes atkalapvienošanos (OV 2003, L 251, 12. llp.).