29.10.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 392/8


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Okresním soudem v Českých Budějovicích (Česká republika) dne 7. srpna 2018 – RD v. SC

(Věc C-518/18)

(2018/C 392/12)

Jednací jazyk: čeština

Předkládající soud

Okresní soud v Českých Budějovicích

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: RD

Žalovaná: SC

Předběžná otázka

Má článek 3 odst. 1 druhého pododstavce písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 (1), kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky, být vykládán tak, že za nesporný je možno považovat nárok, o kterém bylo rozhodnuto po provedeném dokazování, jestliže žalovaná, která svůj dluh uznala před zahájením řízení, ani opatrovník se jednání soudu nezúčastnili a nevznesli v jeho průběhu žádné námitky?


(1)  Úř. věst. 2004, L 143, s. 15