3.12.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 436/17


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Itaalia) 6. augustil 2018 – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato versus Regione autonoma della Sardegna

(Kohtuasi C-515/18)

(2018/C 436/22)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Vastustaja: Regione autonoma della Sardegna

Eelotsuse küsimused

1.

Kas 23. oktoobri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1370/2007 (1) artikli 7 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et see seab otselepingu sõlmimist kavatsevale pädevale asutusele kohustuse võtta vajalikud meetmed, et avaldada või edastada vajalik teave kõigile teenuse osutamisest potentsiaalselt huvitatud ettevõtjatele, et need saaksid esitada tõsiseltvõetava ja mõistliku pakkumuse?

2.

Kas 23. oktoobri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1370/2007 artikli 7 lõiget 4 tuleb tõlgendada nii, et pädev asutus peab enne otselepingu sõlmimist hindama võrdlevalt kõiki teenuse osutamise taotlusi, mille ta võib pärast sellesama artikli 7 lõikes 4 ette nähtud eelteate avaldamist saada?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1370/2007, mis käsitleb avaliku reisijateveoteenuse osutamist raudteel ja maanteel ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 1191/69 ja (EMÜ) nr 1107/70 (ELT 2007, L 315, lk 1).