3.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 436/17


Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Италия), постъпило на 6 август 2018 г. — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Regione autonoma della Sardegna

(Дело C-515/18)

(2018/C 436/22)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Страни в главното производство

Жалбоподател: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato [Орган за защита на конкуренцията и на пазара]

Ответник: Regione autonoma della Sardegna [Автономен регион Сардиния]

Преюдициални въпроси

1)

Трябва ли член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 (1) от 23 октомври 2007 г. да се тълкува в смисъл, че изисква от компетентния орган, който възнамерява да пристъпи към пряко възлагане на обществената поръчка, да предприеме нужните мерки за публикуване на необходимата информация или за предоставянето ѝ на всички потенциално заинтересовани от управлението на услугата оператори, за да подготвят сериозно и разумно предложение?

2)

Трябва ли член 7, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 от 23 октомври 2007 г. да се тълкува в смисъл, че преди да пристъпи към пряко възлагане на обществената поръчка, компетентният орган трябва в съответствие с член 7, параграф 4 да направи сравнителна оценка на всички оферти за управление на услугата, получени след публикуването на обявлението за предварителна информация?


(1)  Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (ОВ L 315, 2007 г., стр. 1).