3.12.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 436/16


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Commissione Tributaria Provinciale di Palermo (Taliansko) 3. augusta 2018 – Autoservizi Giordano società cooperativa/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Palermo

(Vec C-513/18)

(2018/C 436/21)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Commissione Tributaria Provinciale di Palermo

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Autoservizi Giordano società cooperativa

Žalovaný: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Palermo

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 7 smernice 2003/96/ES (1) vykladať v tom zmysle, že do jeho rozsahu pôsobnosti patria všetky podniky a subjekty, verejné alebo súkromné, ktoré pôsobia v odvetví osobnej autobusovej dopravy, vrátane oblasti prenájmu autobusov s vodičom, pričom uvedené ustanovenie bráni vnútroštátnej právnej úprave prijatej na účely vykonania tejto smernice, a to v časti, kde medzi subjekty používajúce plynový olej na komerčné účely nezahŕňa aj prevádzkovateľov prenájmu autobusov s vodičom?

2.

Má voľná úvaha priznaná členským štátom, na ktorú sa odkazuje v článku 7 ods. 2 smernice 2003/96/ES („Členské štáty môžu rozlišovať medzi komerčným a nekomerčným používaním plynového oleja používaného ako pohonná hmota za podmienky, že sa dodržia minimálne úrovne spoločenstva a sadzba pre plynový olej používaný ako pohonná hmota na komerčné účely nebude nižšia ako vnútroštátna úroveň zdaňovania platná 1. januára 2003“), za následok, že ustanovenie, podľa ktorého plynový olej používaný na komerčné účely zahŕňa plynový olej používaný na „príležitostnú prepravu cestujúcich“, nemá okamžitý účinok a nie je bezpodmienečné?

3.

Je článok 7 citovanej smernice z hľadiska jeho obsahu jednak dostatočne presný, jednak natoľko bezpodmienečný, aby sa ho mohli priamo dovolávať jednotlivci voči orgánom dotknutého členského štátu?


(1)  Smernica Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (Ú. v. EÚ L 283, 2003, s. 51; Mim. vyd. 09/01, s. 405).