3.12.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 436/16


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Commissione Tributaria Provinciale di Palermo (Itaalia) 3. augustil 2018 – Autoservizi Giordano società cooperativa versus Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Palermo

(Kohtuasi C-513/18)

(2018/C 436/21)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Commissione Tributaria Provinciale di Palermo

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Autoservizi Giordano società cooperativa

Vastustaja: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Palermo

Eelotsuse küsimused

1.

Kas direktiivi 2003/96/EÜ (1) artiklit 7 tuleb tõlgendada nii, et selle kohaldamisalasse kuuluvad kõik avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud äriühingud ja isikud, kes tegutsevad reisijate bussiveo sektoris, sealhulgas juhiga busside rendiga, ja kas selle sättega on vastuolus direktiivi rakendavad riigisisesed õigusnormid osas, milles need ei arva kaubandusliku kasutusega gaasiõli kasutavate isikute hulka neid isikuid, kes tegelevad juhiga busside rendiga?

2.

Kas riikidele antud kaalutlusõigus, millele viitab direktiivi 2003/96/EÜ artikli 7 lõige 2 („Liikmesriigid võivad teha vahet mootorikütusena kasutatava gaasiõli kaubandusliku ja mittekaubandusliku kasutuse vahel, tingimusel et järgitakse ühenduse madalaimat taset ning mootorikütusena kasutatava kaubandusliku kasutusega gaasiõli maksumäär ei ole madalam kui 1. jaanuaril 2003 kohaldatav liikmesriigi maksustamistase“), tingib selle, et sättel, mille alusel kaubandusliku kasutusega gaasiõli hulka kuulub „juhuti[se] reisijateve[o]“ jaoks kasutatav gaasiõli, puudub vahetu õigusmõju, ja selle sätte tingimuslikkuse?

3.

Kas direktiivi 2003/96/EÜ artikkel 7 on selle sisu arvestades esiteks piisavalt täpne ja teiseks tingimusteta, et eraõiguslik isik saaks sellele asjaomase liikmesriigi ametivõimude vastu otse tugineda?


(1)  Nõukogu 27. oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/96/EÜ, millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik (ELT 2003, L 283, lk 51; ELT eriväljaanne 09/01, lk 405).