3.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 436/16


Преюдициално запитване от Commissione Tributaria Provinciale di Palermo (Италия), постъпило на 3 август 2018 г. — Autoservizi Giordano società cooperativa/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — Ufficio di Palermo

(Дело C-513/18)

(2018/C 436/21)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Commissione Tributaria Provinciale di Palermo

Страни в главното производство

Жалбоподател: Autoservizi Giordano società cooperativa

Ответник: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — Ufficio di Palermo

Преюдициални въпроси

1)

Трябва ли член 7 от Директива 2003/96/ЕО (1) да се тълкува в смисъл, че в приложното му поле попадат всички предприятия и правни субекти, публични или частни, които извършват дейност в сектора на пътническия автобусен превоз, включително отдаването под наем на автобуси с водач, и допуска ли тази разпоредба националната правна уредба за транспониране на Директивата, доколкото тя не включва сред правните субекти, използващи газьол с търговско приложение, и тези, които осъществяват дейност по отдаване под наем на автобуси с водач?

2)

Признатата на държавите свобода на преценка в член 7, параграф 2 от Директива 2003/96/ЕО („Държавите членки могат да разглеждат диференцирано търговското и нетърговското приложение на газьола, използван като гориво, при условие че се съблюдават минималните нива, определени за Общността и ставката за търговския газьол, използван като гориво не е под националните прагове на данъчно облагане в сила от 1 януари 2003 година“) означава ли, че разпоредбата, включваща в газьола за търговско приложение и газьола, предназначен за „случаен превоз на пътници“, не е непосредствено приложима и безусловна?

3)

От гледна точка на съдържанието му член 7 от Директивата, от една страна, достатъчно точен ли е, и от друга — безусловен, за да може частноправен субект да се позове директно на него срещу органите на съответната държава членка?


(1)  Директива 2003/96/EО на Съвета от 27 октомври 2003 година относно преструктурирането на правната рамката на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията (ОВ L 283, 2003 г., стр. 51; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 2, стр. 98).