29.10.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 392/7


Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Franța) la 3 august 2018 – La Quadrature du Net, French Data Network, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs, Igwan.net/Premier ministre, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ministre de l'Intérieur, Ministre des Armées

(Cauza C-511/18)

(2018/C 392/10)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere:

Conseil d'État

Părțile din procedura principală

Reclamante: La Quadrature du Net, French Data Network, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs, Igwan.net

Pârâți: Premier ministre, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ministre de l'Intérieur, Ministre des Armées

Întrebările preliminare

1)

Obligația de păstrare generalizată și nediferențiată, impusă furnizorilor în temeiul dispozițiilor permisive ale articolului 15 alineatul (1) din Directiva [2002/58/CE] din 12 iulie 2002 (1), trebuie să fie considerată, într-un context marcat de amenințări grave și persistente la adresa siguranței naționale, și în special de riscul terorismului, o ingerință justificată de dreptul la siguranță garantat la articolul 6 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și de cerințele privind securitatea națională, care rămâne responsabilitatea exclusivă a statelor membre în temeiul articolului 4 din Tratatul privind Uniunea Europeană?

2)

Directiva [2002/58] din 12 iulie 2002, citită în lumina Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, trebuie interpretată în sensul că autorizează măsuri legislative, precum măsurile de colectare în timp real a datelor de transfer și a datelor de localizare ale unor persoane determinate, care, deși afectează drepturile și obligațiile furnizorilor unui serviciu de comunicații electronice, nu le impun totuși o obligație specifică de păstrare a datelor acestora?

3)

Directiva [2002/58] din 12 iulie 2002, citită în lumina Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, trebuie interpretată în sensul că condiționează în toate cazurile legalitatea procedurilor de colectare a datelor de conectare de o cerință de informare a persoanelor vizate atunci când o asemenea informare nu mai poate compromite anchetele desfășurate de autoritățile competente sau astfel de proceduri pot fi considerate legale ținând seama de ansamblul celorlalte garanții procedurale existente, din moment ce acestea din urmă asigură efectivitatea dreptului la o cale de atac?


(1)  Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (JO L 201, p. 37, Ediție specială, 13/vol. 36, p. 63).