29.10.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 392/7


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 3. augustā iesniedza Conseil d'État (Francija) – La Quadrature du Net, French Data Network, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs, Igwan.net/Premier ministre, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ministre de l'Intérieur, Ministre des Armées

(Lieta C-511/18)

(2018/C 392/10)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Conseil d'État

Pamatlietas puses

Prasītāji: La Quadrature du Net, French Data Network, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs, Igwan.net

Atbildētāji: Premier ministre, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ministre de l'Intérieur, Ministre des Armées

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai visaptverošas un nediferencētās saglabāšanas pienākums, kas pakalpojumu sniedzējiem ir uzlikts, pamatojoties uz 2002. gada 12. jūlija [Direktīvas 2002/58/EK] (1) 15. panta 1. punkta atļaujošajām normām, kontekstā, kurā pastāv būtiski un pastāvīgi valsts drošības apdraudējumi un it īpaši terorisma risks, ir uzskatāms par iejaukšanos, ko attaisno Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 6. pantā garantētās tiesības uz drošību un valsts drošības prasības, par kurām atbilstoši Līguma par Eiropas Savienību 4. pantam ir atbildīgas vienīgi dalībvalstis?

2)

Vai 2002. gada 12. jūlija direktīva, to lasot Eiropas Savienības Pamattiesību hartas gaismā, ir jāinterpretē tādējādi, ka tajā ir atļauti tādi likumdošanas pasākumi kā informācijas par datu plūsmu un noteiktu personu atrašanās vietas datu iegūšana reālā laikā, kuri, lai gan tie ietekmē elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēju tiesības un pienākumus, tiem tomēr neizliek konkrētu pienākumu saglabāt viņu datus?

3)

Vai 2002. gada 12. jūlija direktīva, to lasot Eiropas Savienības Pamattiesību hartas gaismā, ir jāinterpretē tādējādi, ka tajā visos gadījumos pieslēguma datu iegūšanas likumība ir pakļauta prasībai par attiecīgo personu informēšanu, kad šāda informācija vairs nevar apdraudēt kompetento iestāžu veiktās izmeklēšanas, vai arī šādas procedūras var tikt uzskatītas par likumīgām, ņemot vērā visas pārējās pastāvošās procesuālās garantijas, ciktāl tās nodrošina, ka tiesības uz tiesību aizsardzību ir efektīvas?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/58/EK (2002. gada 12. jūlijs) par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (OV L 201, 37. lpp.).