29.10.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 392/7


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Ranska) on esittänyt 3.8.2018 – La Quadrature du Net, French Data Network, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs ja Igwan.net v. Premier ministre; Garde des Sceaux, Ministre de la Justice; Ministre de l'Intérieur ja Ministre des Armées

(Asia C-511/18)

(2018/C 392/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d’État

Pääasian asianosaiset

Kantajat: La Quadrature du Net, French Data Network, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs ja Igwan.net

Vastaajat: Premier ministre; Garde des Sceaux, Ministre de la Justice; Ministre de l'Intérieur ja Ministre des Armées

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Voidaanko palveluntarjoajille 12.7.2002 (1) annetun direktiivin 15 artiklan 1 kohdan sallivien säännösten nojalla asetettua yleistä ja erotuksetta tapahtuvaa säilyttämistä koskevaa velvoitetta pitää asiayhteydessä, jolle ovat ominaisia vakavat ja jatkuvat uhat kansalliselle turvallisuudelle ja erityisesti terrorismin vaara, puuttumisena, joka on perusteltavissa Euroopan unionin perusoikeuskirjan 6 artiklassa taatulla oikeudella turvallisuuteen ja kansallisen turvallisuuden vaatimuksilla, joita koskeva vastuu kuuluu yksinomaan jäsenvaltioille Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklan nojalla?

2)

Onko 12.7.2002 annettua direktiiviä, luettuna Euroopan unionin perusoikeuskirjan valossa, tulkittava siten, että siinä sallitaan lainsäädäntötoimet, kuten tiettyjen henkilöiden liikenne- ja paikkatietojen kerääminen reaaliajassa, jotka vaikuttavat sähköisen viestintäpalvelun tarjoajien oikeuksiin ja velvollisuuksiin mutta joilla ei kuitenkaan aseteta niille erityistä velvollisuutta tietojen säilyttämiseen?

3)

Onko 12.7.2002 annettua direktiiviä, luettuna Euroopan unionin perusoikeuskirjan valossa, tulkittava siten, että yhteystietojen keruuta koskevien menettelyjen sääntöjenmukaisuus edellyttää kaikissa tapauksissa sitä, että asianomaisille henkilöille ilmoitetaan asiasta, kun tällainen ilmoitus ei voi enää vaarantaa toimivaltaisten viranomaisten tutkimuksia, vai voidaanko tällaisia menettelyjä pitää sääntöjenmukaisina, kun otetaan huomioon kaikki muut olemassa olevat prosessuaaliset takeet, joissa varmistetaan muutoksenhakua koskevan oikeuden tehokkuus?


(1)  Henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla 12.7.2002 annettu Euroopan parlamentin neuvoston direktiivi 2002/58/EY (EYVL 2002, L 201, s. 37).