3.12.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 436/16


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 2. augustā iesniedza Corte suprema di cassazione (Itālija) – NH/Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford

(Lieta C-507/18)

(2018/C 436/20)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Corte suprema di cassazione

Pamatlietas puses

Prasītājs: NH

Atbildētāja: Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Direktīvas 2000/78/EK (1) 9. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka asociācija, ko veido advokāti, kas specializējas atšķirīgas seksuālās orientācijas subjektu kategorijas tiesiskajā aizsardzībā [un] kuras statūtos ir deklarēts mērķis veicināt minētās kategorijas kultūras un tiesību ievērošanu, ir automātiski uzskatāma par kolektīvo interešu pārstāvi un bezpeļņas asociāciju, kurai ir tiesības celt prasību tiesā, tostarp prasību par zaudējumu atlīdzību, ja pastāv apstākļi, kas ir uzskatāmi par diskriminējošiem minētajai kategorijai?

2)

Vai Direktīvā 2000/78/EK paredzētās aizsardzības pret diskrimināciju piemērošanas jomā, saskaņā ar precīzu tās 2. un 3. panta interpretāciju, ietilpst tāda viedokļa paušana pret homoseksuālo personu kategoriju, kurā izklaides radio programmas intervijā intervējamā persona ir paziņojusi, ka nekad nepieņemtu darbā vai negribētu sadarboties ar minētajām personām savā profesionālā birojā, kaut arī darbinieku atlase tai nebija ne aktuāla, nedz plānota?


(1)  Padomes Direktīva 2000/78/EK (2000. gada 27. novembris), ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju (OV 2000, L 303, 16. lpp.).