3.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 436/16


2018 m. rugpjūčio 2 d.Corte suprema di cassazione (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje NH / Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford

(Byla C-507/18)

(2018/C 436/20)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Corte suprema di cassazione

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: NH

Kita kasacinio proceso šalis: Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Direktyvos 2000/78/EB (1) 9 straipsnis aiškintinas taip, kad advokatų, kurių specializacija – užtikrinti kitokios seksualinės orientacijos asmenų teisminę apsaugą, asociacija, kurios įstatuose nurodytas tikslas remti tos kategorijos asmenų kultūrą ir teisių paisymą, automatiškai siekia kolektyvinių interesų ir yra ne pelno asociacija, turinti teisę pareikšti ieškinį, įskaitant ieškinį dėl žalos atlyginimo, tais atvejais, kai nustatoma šios kategorijos asmenų diskriminacija?

2.

Ar, teisingai aiškinant Direktyvos 2000/78/EB 2 ir 3 straipsnius, į joje nustatytų kovos su diskriminacija taisyklių taikymo sritį patenka priešiškos nuomonės apie homoseksualius asmenis reiškimas, t. y. pramoginėje laidoje per radiją transliuoto interviu metu apklausto asmens pareiškimas, kad niekada nepriimtų tokių asmenų dirbti savo kontoroje ir nenorėtų su jais bendradarbiauti, nors tuo metu nevyko ir nebuvo planuojama darbuotojų atranka?


(1)  2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus (OL L 303, 2000. p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 79).