8.10.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 364/7


2018 m. liepos 30 d.Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje COPEBI SCA / Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

(Byla C-505/18)

(2018/C 364/06)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: COPEBI SCA

Atsakovė: Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

Kita šalis: Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

Prejudicinis klausimas

Ar 2009 m. sausio 28 d. Europos Komisijos sprendimą 2009/402/EB dėl Prancūzijos vykdytų specialiųjų planų vaisių ir daržovių sektoriuje (C 29/05 (ex NN 57/05)) (1) reikia aiškinti taip, kad į jo taikymo sritį patenka pagalba, kurią Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l’horticulture (ONIFLHOR) (Nacionalinis tarpšakinis vaisių, daržovių ir sodininkystės biuras) pervedė Comité économique agricole du bigarreau d’industrie (CEBI) (Bigarreau veislės vyšnių sektoriaus ekonomikos reikalų komitetas), o perdirbti skirtų Bigarreau veislės vyšnių augintojams ją skyrė šio komiteto nariais esančios gamintojų grupės, nors CEBI nėra vienas iš aštuonių to paties sprendimo 15 punkte nurodytų žemės ūkio ekonomikos komitetų, o nagrinėjama pagalba, priešingai nei šio sprendimo 24–28 punktuose apibūdintas finansavimo mechanizmas, buvo finansuojama tik ONIFLHOR subsidijomis, bet ne savanoriškais gamintojų įnašais, vadinamais sektoriaus įnašais?


(1)  OL L 127, p. 11.