8.10.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 364/7


Преюдициално запитване от Conseil d'État (Франция), постъпило на 30 юли 2018 г. — COPEBI SCA/Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

(Дело C-505/18)

(2018/C 364/06)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil d'État

Страни в главното производство

Жалбоподател: COPEBI SCA

Ответник: Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

Друга страна: Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

Преюдициални въпроси

Трябва ли Решение на Европейската комисията 2009/402/ЕО от 28 януари 2009 година относно „плановете за действие в извънредни ситуации“ в сектора на плодовете и зеленчуците, приведени в действие от Франция (C 29/05 (ex NN 57/05) (1) да се тълкува в смисъл, че обхваща помощи, изплатени от Оffice national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l’horticulture (ONIFLHOR) (Националната междубраншова служба по плодовете, зеленчуците и градинарството, Франция) на Comité économique agricole du bigarreau d’industrie (CEBI) (Земеделски икономически комитет за черешите Бигаро за промишлена преработка, Франция) и предоставени на производителите на череши Бигаро за промишлена преработка от членуващи в този комитет групи от производители, след като CEBI не е сред осемте земеделски икономически комитета, посочени в точка 15 от решението, и въпросните помощи, за разлика от механизма на финансиране, описан в точки 24—28 от същото решение, се финансират само със субсидии от ONIFLHOR, а не и с доброволни вноски на производители, наричани „браншови дялове“?


(1)  ОВ L 127, 2009 г., стр. 11.