22.10.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 381/14


Kasační opravný prostředek podaný dne 26. července 2018 Ingou Barnett proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 16. května 2018 ve věci T-23/17, Barnett v. Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV)

(Věc C-503/18 P)

(2018/C 381/15)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Inge Barnett (zástupci: S. Orlandi, T. Martin, avocats)

Další účastník řízení: Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV)

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 16. května 2018, Barnett v. EHSV, T-23/17, EU:T:2018:271;

zrušil rozhodnutí EHSV ze dne 21. března 2016, přijaté za účelem splnění povinnosti vyplývající z rozsudku ze dne 22. září 2015, Barnett v. EHSV, F-20/14, EU:F:2015:107;

uložil EHSV náhradu nákladů řízení.

Podpůrně navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 16. května 2018, Barnett v. EHSV, T-23/17, EU:T:2018:271;

zrušil rozhodnutí EHSV ze dne 21. března 2016, přijaté za účelem splnění povinnosti vyplývající z rozsudku ze dne 22. září 2015, Barnett v. EHSV, F-20/14, EU:F:2015:107;

uložil EHSV, aby zaplatila navrhovatelce částku 207 994,14 eur jako náhradu majetkové újmy, navýšenou o úroky z prodlení od okamžiku splatnosti dlužných částek ve výši sazby stanovené Evropskou centrální bankou (ECB) pro její hlavní refinanční operace zvýšené o tři a půl procentního bodu, jakož i částku 25 000 eur z titulu vzniklé morální újmy;

uložil EHSV náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelka tvrdí, že se Tribunál dopustil několika nesprávných právních posouzení, když měl za to, že EHSV se mohl v rámci splnění povinností vyplývajících z rozsudku Soudu pro veřejnou službu omezit na přezkum žádosti navrhovatelky s ohledem na údajné služební důvody, které byly vymezeny tři roky po okamžiku, v němž bylo přijato první rozhodnutí, kterým byla odmítnuta její žádost, a s nimiž se účastníci řízení seznámili až 21. března 2016. Tyto údajné služební důvody, na jejichž základě byla navrhovatelka vyřazena ze seznamu oprávněných osob z důvodu její nepostradatelnosti pro řádný chod služby, nemá žádnou oporu v použitelných obecných prováděcích ustanoveních EHSV. Dále tyto údajné služební důvody byly uplatněny bez konzultace se smíšeným výborem. Tento smíšený orgán nicméně v roce 2013 uvedl, že v případě předčasného odchodu do důchodu jen jedné ze dvou oprávněných osob, kterým bylo určeno příslušné opatření, by tuto výhodu přiznal s ohledem na služební důvody navrhovatelce.

Navrhovatelka dále tvrdí, že Tribunál nezohlednil překážku věci rozhodnuté, kterou představuje rozsudek Soudu pro veřejnou službu.

Konečně, napadený rozsudek je stižen i právní vadou v tom smyslu, že Tribunál měl za to, že přes zrušení právního základu, který byl nezbytný k přijetí napadeného rozhodnutí, měl EHSV i nadále pravomoc přijmout rozhodnutí o navrhovatelky. Tribunál při odpovědi na tento žalobní důvod mimo jiné zkreslil argumenty vznesené na podporu námitky nedostatku příslušnosti navrhovatelkou.