24.9.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 341/9


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Městský soud v Praze (Tšehhi Vabariik) 30. juulil 2018 – CS jt versus České aerolinie a.s.

(Kohtuasi C-502/18)

(2018/C 341/11)

Kohtumenetluse keel: tšehhi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Městský soud v Praze

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: CS, DR, EQ, FP, GO, HN, IM, JL, KK, LJ, MI

Kostja: České aerolinie a.s.

Eelotsuse küsimus

Kas ühenduse lennuettevõtja on kohustatud maksma Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 261/2004 (1) artikli 3 lõike 5 teise lause alusel hüvitist reisijatele, kui see ühenduse lennuettevõtja teostas lepingulise lennuettevõtjana esimese osa sellisel lennul, kus ümberistumine toimus mitteliikmesriigi lennujaamas, kust alates teostas lennu teise osa koodijagamise (code sharing) kokkuleppe alusel lennuettevõtja, kes ei ole ühenduse lennuettevõtja, ja üle kolmetunnine hilinemine lõppsihtkohta sai alguse alles lennu teise osa jooksul?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (ELT 2004, L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10).