21.1.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 25/14


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungari) 26. juulil 2018 – SD versus Agrárminiszter

(Kohtuasi C-490/18)

(2019/C 25/17)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: SD

Vastustaja: Agrárminiszter

Eelotsuse küsimused

1.

Kas delegeeritud määruse (EL) 2015/1366 (1) artiklis 2 nimetatud „usaldusväärset meetodit“ mesilastarude arvu määramiseks igal aastal ajavahemikul 1. septembrist kuni 31. detsembrini tuleb tõlgendada nii, et mesilasperede arvu peab teatama toetuse taotleja, ja kui vastus on jaatav, siis kas see on usaldusväärne meetod?

2.

Kui vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/1366 artiklile 2 tuleb mesilaste bioloogiliste omaduste tõttu mesilastarude arv, millel mesindustoetus põhineb, määrata igal aastal ajavahemikul 1. septembrist 31. detsembrini, siis kas nimetatud määrust võib tõlgendada nii, et liikmesriigid võivad sellest reeglist kõrvale kalduda?

3.

Kui vastus on jaatav, siis kas liikmesriigi õigusnormides võib olla sätestatud, et nõutavate mesilasperede arv määratakse kindlaks jaanuaris tagasiulatuvalt?

4.

Kas asjaolu, et Euroopa Liidu rahalised vahendid 2017.–2019. aasta mesindusprogrammidele tuleb eraldada 2013. aastal liikmesriikide poolt 2014.–2016. aasta programmide raames teatatud mesilastarude arvu alusel, tuleb tõlgendada nii, et toetuste jagamiseks pärast ajavahemikku, mis lõppes 31. detsembril 2016, vajaliku mesilastarude arvu, mille alusel jagatakse 2017. aasta toetusi, võib kindlaks määrata ka muul viisil?

5.

Kas nimetatud ELi määrust tuleb tõlgendada nii, et sellega on lubatud vastu võtta riigisisene õigusnorm, milles kehtestatakse vähese tähtsusega abi väljamaksmise tingimuseks nõue, mis ei ole Euroopa Liidu õigusega kooskõlas? Kas Euroopa Liidu õiguses ette nähtud toetused peavad olema ka praktikas piisavad selleks, et edendada mesindusega tegelemist?


(1)  Komisjoni 11. mai 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/1366, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 seoses toetusega mesindussektorile (ELT 2015, L 211, lk 3).