21.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 25/14


Преюдициално запитване от Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Унгария), постъпило на 26 юли 2018 г. — SD/Agrárminiszter

(Дело C-490/18)

(2019/C 25/17)

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Страни в главното производство

Жалбоподател: SD

Ответник: Agrárminiszter

Преюдициални въпроси

1)

Трябва ли „надеждният метод“, посочен в член 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/1366 (1), по който всяка година между 1 септември и 31 декември се определя броят на пчелните кошери, да се схваща в смисъл, че заявителят на помощта е този, който трябва да уведоми за броя на пчелните рояци, и при утвърдителен отговор, надежден метод ли е това?

2)

При положение че в съответствие с член 2 от Делегиран регламент 2015/1366, поради биологичните особености на пчелите броят на пчелните кошери, въз основа на който се отпускат помощите за пчеларство, трябва да се определя всяка година между 1 септември и 31 декември, трябва ли посочената разпоредба да се тълкува в смисъл, че държавите членки могат да се отклонят от това правило?

3)

При утвърдителен отговор, може ли националната правна уредба да предвиди, че изискуемият брой на пчелните рояци се определя през януари с обратно действие?

4)

Трябва ли обстоятелството, че [финансовите средства на Съюза] за програмите за пчеларството за 2017—[2019 г.] следва да се разпределят въз основа на броя на пчелните кошери, който държавите членки са съобщили през 2013 г. в съответните си програми за пчеларството за 2014—2016 г., да се тълкува в смисъл, че е възможно и изискуемият за отпускане на помощ брой на кошерите да се определи по различен начин след 31 декември 2016 г., когато приключва референтният период за отпускане на помощи за 2017 г.?

5)

Трябва ли посоченият Регламент (ЕС) да се тълкува в смисъл, че допуска да се приеме национална правна уредба, която поставя условие за опускане на помощ de minimis, което противоречи на [правото на Съюза]? Трябва ли предвидените от правото на Съюза помощи да са годни на практика да улеснят извършването на пчеларската дейност?


(1)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/1366 на Комисията от 11 май 2015 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на подпомагането за сектора на пчеларството (ОВ L 211, 2015 г., стр. 3)