29.10.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 392/6


Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 25 juli 2018 – Finanzamt Kaufbeuren (lokalkontoret i Füssen) mot Golfclub Schloss Igling e.V.

(Mål C-488/18)

(2018/C 392/09)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesfinanzhof

Parter i det nationella målet

Klagande: Finanzamt Kaufbeuren (lokalkontoret i Füssen)

Motpart: Golfclub Schloss Igling e.V.

Tolkningsfrågor

1)

Har artikel 132.1 m i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (1), enligt vilken ”vissa tillhandahållanden av tjänster med nära anknytning till idrottslig eller fysisk träning vilka görs av organisationer utan vinstsyfte till personer som ägnar sig åt idrott eller fysisk träning” direkt effekt, så att organisationer utan vinstsyfte direkt kan åberopa denna bestämmelse även utan införlivande?

2)

Om den första frågan besvaras jakande: Ska begreppet ”organisationer utan vinstsyfte”, i den mening som avses i artikel 132.1 m i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

ges en självständig unionsrättslig tolkning, eller

får medlemsstaterna kräva att sådana organisationer uppfyller villkor såsom dem som föreskrivs i 52 § i Abgabenordnung (skattelagen), jämförd med 55 § i samma lag (eller 51 § och följande paragrafer i skattelagen som helhet)?

3)

Om det är frågan om ett begrepp som ska ges en självständig unionsrättslig tolkning: Ska en organisation utan vinstsyfte i den mening som avses i artikel 132.1 m i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt i händelse av dess upplösning grunda sig på bestämmelser som föreskriver att organisationens tillgångar ska överföras till en annan organisation utan vinstsyfte som främjar idrott och fysisk träning?


(1)  EUT L 347, 2006, s. 1.