29.10.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 392/6


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof (Německo) dne 25. července 2018 – Finanzamt Kaufbeuren mit Außenstelle Füssen v. Golfclub Schloss Igling e.V.

(Věc C-488/18)

(2018/C 392/09)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesfinanzhof

Účastníci původního řízení

Žalobce: Finanzamt Kaufbeuren mit Außenstelle Füssen

Žalovaný: Golfclub Schloss Igling e.V.

Předběžné otázky

1)

Má čl. 132 odst. 1 písm. m) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (1), který upravuje „poskytnutí určitých služeb úzce souvisejících s provozováním sportu nebo tělesnou výchovou, které poskytují neziskové organizace osobám vykonávajícím sportovní nebo tělovýchovnou činnost“, přímý účinek, takže se neziskové organizace mohou v případě neprovedení dovolávat přímo tohoto ustanovení?

2)

V případě kladné odpovědi na první otázku: Je pojem „nezisková organizace“ ve smyslu čl. 132 odst. 1 písm. m) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty

pojmem, který je nutno vykládat autonomně podle unijního práva, nebo

jsou členské státy oprávněny podmínit existenci takovéto organizace ustanoveními jako je § 52 ve spojení s § 55 Abgabenordnung (daňový řád) (nebo § 51 a násl. Abgabenordnung jako celku)?

3)

Jedná-li se o pojem, který je nutno vykládat autonomně podle unijního práva: Musí mít nezisková organizace ve smyslu čl. 132 odst. 1 písm. m) směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty stanovena pravidla pro případ svého zrušení, podle nichž musí být majetek, kterým v takové situaci disponuje, převeden na jinou neziskovou organizaci na podporu sportu a tělesné výchovy?


(1)  Úř. věst. 2006, L 347, s. 1.