1.10.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 352/26


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 23. jūlijā iesniedza Cour de cassation (Francija) – RE/Praxair MRC

(Lieta C-486/18)

(2018/C 352/31)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Cour de cassation

Pamatlietas puses

Prasītāja: RE

Atbildētājs: Praxair MRC

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai 1996. gada 3. jūnija Direktīvas 96/34/EK par UNICE, CEEP un EAK noslēgto Pamatnolīgumu attiecībā uz bērna kopšanas atvaļinājumu (1) 2. klauzulas 4. un 6. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tai pretrunā ir darbiniekam, kurš viņa atlaišanas brīdī atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā uz pusslodzi, piemērot tādu valsts tiesību normu kā toreiz piemērojamo Darba kodeksa L. 3123-13. pantu, saskaņā ar kuru: “Darbinieka, kas strādāja tajā pašā uzņēmumā uz pilnu un nepilnu slodzi, atlaišanas pabalsts un pabalsts sakarā ar došanās pensijā ir aprēķināms proporcionāli nostrādātajam laika posmam katrā no nodarbinātības formām kopš viņa darba uzsākšanas uzņēmumā”?

2)

Vai Pamatnolīguma attiecībā uz bērna kopšanas atvaļinājumu, kurš iekļauts Padomes 1996. gada 3. jūnija Direktīvas 96/34/EK par UNICE, CEEP un EAK noslēgto Pamatnolīgumu attiecībā uz bērna kopšanas atvaļinājumu pielikumā, 2. klauzulas 4. un 6. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tam pretrunā ir darbiniekam, kurš viņa atlaišanas brīdī atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā uz pusslodzi, piemērot tādu valsts tiesību normu kā Darba kodeksa R. 1233-32. pantu, saskaņā ar kuru pārkvalifikācijas atvaļinājuma laikā, kas pārsniedz paziņojuma laikposma ilgumu, darbiniekam ir tiesības uz ikmēneša atlīdzību no darba devēja, kuras apmērs ir vismaz vienāds ar 65 % no viņa bruto atlīdzības, kurai piemērojami L 5422-9. pantā paredzētie atvilkumi divpadsmit mēnešu laikā pirms paziņojuma par atlaišanu?

3)

Vai Līguma par Eiropas Savienības darbību 157. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tam pretrunā ir tādas valsts tiesību normas kā Darba kodeksa toreiz piemērojamais L. 3123-13. pants un tā paša kodeksa R. 1233-32. pants, ciktāl daudz lielāka sieviešu daļa salīdzinājumā ar vīriešiem izvēlās izmantot bērna kopšanas atvaļinājumu uz pusslodzi un tā rezultātā radusies netiešā diskriminācija, kas izpaužas kā atlaišanas pabalsta un pārkvalifikācijas atvaļinājuma pabalsta mazāks apmērs salīdzinājumā ar darbiniekiem, kas nav paņēmuši bērna kopšanas atvaļinājumu uz pusslodzi, nav attaisnojama ar objektīviem elementiem, kas nav saistīti ar jebkāda veida diskrimināciju?


(1)  OV L 145, 4. lpp.