17.9.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 328/29


Talan väckt den 23 juli 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Italien

(Mål C-481/18)

(2018/C 328/38)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: A. Szmytkowska, C. Sjödin)

Svarande: Republiken Italien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Italien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 2.1 i kommissionens direktiv 2012/39/EU (1) av den 26 november 2012 om ändring av direktiv 2006/17/EG vad gäller vissa tekniska krav för kontroll av mänskliga vävnader och celler genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet, eller i vart fall genom att inte omedelbart underrätta kommissionen om sådana åtgärder, och

förplikta Republiken Italien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Enligt artikel 2.1 i direktiv 2012/39/EU var medlemsstaterna skyldiga att, senast den 17 juni 2014, vidta de nationella åtgärder som är nödvändiga för att anpassa sin lagstiftning till skyldigheterna i detta direktiv. Eftersom Republiken Italien inte har antagit de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att införliva detta direktiv, eller, inte har underrättat kommissionen om sådana åtgärder, har kommissionen beslutat att väcka talan vid domstolen.


(1)  EUT L 327, 2012, s. 24.